نویسنده = سید حمید آتش پور
تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-38

سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور؛ مرضیه مشتاقی


مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 131-140

دلارام بلوچی؛ سید حمید آتش پور؛ منوچهر کامکار؛ مرتضی آبدار اصفهانی