کارکرد ردیابی چشمی در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی (MCI)
کارکرد ردیابی چشمی در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی (MCI)

اشکبوس اکبری؛ ماه‌گل توکلی؛ امیرحسن منجمی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.129220.1549

چکیده
  تشخیص زودهنگام دمانس در سالمندان همواره دشوار بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی حرکات چشم سالمندان به‌منظور سنجش توانایی این ابزار در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی به‌عنوان مرحلۀ پیش‌درآمد دمانس است. بدین‌منظور، ...  بیشتر
نقش خستگی شناختی بر کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس
نقش خستگی شناختی بر کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس

ماهگل توکلی؛ مژگان ایرانمنش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خستگی شناختی بر ویژگی‌هایی، همچون: کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس در شرایط حل مسأله با توجه به جنسیت آزمودنی بوده است. جامعه آماری از ...  بیشتر