اثربخشی درمان عقلانی –عاطفی –رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختر دوره متوسطه
اثربخشی درمان عقلانی –عاطفی –رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختر دوره متوسطه

فریبا حسنی؛ مهشید محزونی نجف‌آبادی؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 23-42

چکیده
    هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با روش « عقلانی- عاطفی- رفتاری» بر کاهش عقاید نا‌کارآمد دانش‌آموزان دختر دوره متوسط بوده است. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم ...  بیشتر