نویسنده = اصغر آقایی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-38

سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور؛ مرضیه مشتاقی