پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (CBS) - فرایند پذیرش مقالات