پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (CBS) - اهداف و چشم انداز