پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (CBS) - مقالات آماده انتشار