نویسنده = شجاعیان، منصور
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-54

منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی