نویسنده = جلالی نژاد، راضیه
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-24

زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد