نویسنده = رفیع خواه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/cbs.2016.20990

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی