نویسنده = لطفی کاشانی، فرح
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان عقلانی –عاطفی –رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-42

فریبا حسنی؛ مهشید محزونی نجف‌آبادی؛ فرح لطفی کاشانی