نویسنده = سید حمید رضا عریضی سامانی
تعداد مقالات: 3
2. الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2019.86878.0

سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی


3. رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-90

سحر جهانبخش گنجه؛ حمدرضا عریضی